Policealna Szkoła Prestige w Zielonej Górze

Zostań słuchaczem Policealnej Szkoły Prestige w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór uczestników zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020 semestr ''WRZESIEŃ"

Specjalność: Technik administracji, Technik BHP oraz Technik archiwista

Nowość: Technik sterylizacji medycznej

Specjalność: Opiekunka środowiskowa oraz Asystent osoby niepełnosprawnej

Trwa nabór osób zainteresowanych podjęciem nauki w roku szkolnym 2020/21 w Policealnej Szkole PRESTIGE w Zielonej Górze.

TECHNIK ARCHIWISTA

Absolwenci kierunku mogą pracować w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz archiwach zakładowych.

okres nauki: 4 semestry

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego,
 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • opracowywania zasobu archiwalnego,
 • klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywania inwentarza książkowego,
 • obsługiwania komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczania dokumentacji archiwalnej,
 • popularyzowania materiałów archiwalnych,
 • zarządzania dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

TECHNIK BHP

Absolwent szkoły policealnej o kierunku BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku Inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów BHP. Może prowadzić szkolenia z zakresu BHP w ramach posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

Okres nauki: 3 semestry

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania,
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Absolwent szkoły policealnej o kierunku technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i wielu innych instytucjach.

okres nauki: 4 semestry

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • gromadzenie i wykorzystywanie dokumentacji oraz informacji ekonomicznych i statystycznych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych,
 • załatwianie skarg i wniosków kierowanych przez instytucje i osoby fizyczne,
 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych i rozstrzygnięć, organizowanie spotkań służbowych,
 • obsługiwanie interesantów i udzielania informacji, prowadzenie podstawowej dokumentacji finansowo-księgowej,
 • zestawianie danych statystycznych służących do analiz i sprawozdań.

 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

okres nauki: 2 semetry

Wybierając zawód technika sterylizacji medycznej jako pierwszy na rynku zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania tego innowacyjnego i poszukiwanego zawodu! Kierunek stworzony na potrzeby rynku pracy w Polsce i całej Unii Europejskiej! >Przeczytaj więcej<

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

okres nauki: 2 semestry

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- asystent osoby niepełnosprawnej - może :

 • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier ( psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. );
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych;
 • planować, kontrolować, oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączać osoby niepełnosprawne w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • współpracować z mediami ułatwiając poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

okres nauki: 2 semestry

Do zadań opiekunki środowiskowej należy :

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych,
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodzin.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w systemie zaocznym (dwa razy w miesięcy, w soboty i niedziele).

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy PKS i PKP, do zniżek biletów wstępów na imprezy branżowe oraz stosowne zaświadczenia (ZUS, UP i WKU).

Pozytywy wynik egzaminu państwowego uzyskany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną upoważnia Policealną Szkołę PRESTIGE do wydania naszemu absolwentowi świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.

Podstawą przyjęcia do Policealnej Szkoły PRESTIGE w Zielonej Górze jest dokonanie wpłaty za pierwszy miesiąc nauki.

Nie obowiązuje opłata wpisowa. Nie ma egzaminów wstępnych.

W celu podjęcia nauki należy złożyć:
- podanie
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- ksero dowodu osobistego
- 3 zdjęcia (37/52 mm)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

O Nas

Centrum Prestige posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Należymy do placówek kształcenia oferujących bogaty pakiet kursów i szkoleń, prezentujących najnowsze trendy i rozwiązania. Oferujemy najniższe ceny oraz najdłuższy cykl szkolenia na terenie Zielonej Góry. Dzięki temu możemy rzetelnie przygotować Cię do zawodu. Gwarantujemy wysoko kwalifikowaną kadrę z branży, posiadającą długoletnie doświadczenie zawodowe.

Mini Galeria

Kontakt z nami

Centrum Kształcenia Prestige
ul. Zamenhofa 1, 65-187 Zielona Góra
(budynek Lubuska WK OHP)
tel. 68 444 84 77 lub 664-855-650

Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1388 0000 0000 3804 8295

Facebook